NOORDWEST 8 SECURITY

Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen die betrekking heeft op de dienstverlening van Noordwest 8 Security. De gepubliceerde informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. We doen onze uiterste best om onze website actueel en foutloos te houden. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat de gepubliceerde informatie in alle gevallen correct is. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Wel kunt u ons helpen door ons te laten weten wanneer u onduidelijke of zelfs onjuiste informatie aantreft. Wanneer u dit wilt, kunt u dat kenbaar maken via het contactformulier.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de informatie die is gepubliceerd op onze website behoort geheel toe aan Noordwest 8 Security, tenzij anders vermeld. Het overnemen van (delen van) de inhoud is uitsluitend toegestaan na schriftelijk toestemming van het bestuur.

Doorverwijzing naar onze website

Het aanbrengen van een doorverwijzing (hyperlink) naar deze website is toegestaan mits u Noordwest 8 Security hiervan op de hoogte stelt. Wij verzoeken u ons te informeren wanneer u naar onze website linkt, dat kan via het contactformulier. Noordwest 8 Security draagt géén verantwoordelijkheid voor informatie op websites die naar deze website verwijzen.

Links naar andere Websites

Onze website bevat links naar websites die door anderen dan Noordwest 8 Security worden geëxploiteerd. Deze links zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden toegevoegd. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Noordwest 8 Security is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites; de aanwezigheid van deze links betekent evenmin dat wij de elders gepubliceerde informatie goedkeuren. Op verzoek zijn wij ten alle tijde bereid bestaande links te heroverwegen dan wel nieuwe links toe te voegen.

Privacy & Persoonsgeheime informatie

Noordwest 8 Security respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Bezoekers die bezwaar maken tegen gebruik van hun naam en/of foto’s kunnen dit zonder opgave van reden bij het bestuur kenbaar maken. Zij kunnen erop vertrouwen dat de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk zullen worden aangepast of zelfs verwijderd. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor materiaal dat op de website van Noordwest 8 Security is gepubliceerd en dientengevolge onder ons beheer valt; materiaal dat op andere websites is gepubliceerd valt hier dus niet onder.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken accepteert u dat Noordwest 8 Security op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade.